Een huurder laat huurachterstanden ontstaan. Op het moment van dagvaarden bedraagt de huurachterstand € 3.039,99. De huur bedraagt € 587,98 per maand. De door de verhuurder gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning wordt toegewezen. Ook de vordering tot betaling van de huurachterstand wordt toegewezen en daarnaast wordt de huurder veroordeeld een gebruikersvergoeding te betalen tot en met de dag dat de woning wordt ontruimd.

De feiten

Een verhuurder verhuurt aan een huurder een woning. De huurprijs bedroeg laatstelijk € 587,98 per maand. De huurder laat huurachterstanden ontstaan.

De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning, betaling van de huurachterstand ad. € 3.039,99 te vermeerderen met rente en incassokosten en betaling van de lopende huur tot het einde van de huur en een gebruikersvergoeding tot en met de maand waarin de woning wordt ontruimd.

Juridisch kader

Onderbouwing vordering

Volgens de verhuurder rechtvaardigt de huurachterstand de ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder verweert zich door te stellen dat er iets mis is gegaan met de bewindvoerders, maar dat hij net in een schuldhulpverleningstraject zit. De lopende huur wordt betaald en er wordt gekeken naar het aflossen van de schulden.

Oordeel kantonrechter

Huurachterstand

De kantonrechter constateert dat partijen het erover eens zijn dat de huurachterstand op het moment van de mondelinge behandeling (tot en met de maand november 2023) € 2.979,99 was. Dit bedrag wordt dan ook toegewezen door de kantonrechter, te vermeerderen met de wettelijke rente en de incassokosten.

Ontbinding huurovereenkomst

De kantonrechter overweegt dat de huurder verplicht is de huur op tijd te betalen en dat een huurachterstand van meer dan drie maanden meestal ernstig genoeg is om de huurovereenkomst te beëindigen. De rechter moet wel alle omstandigheden afwegen. Bijvoorbeeld of de huur weer wordt betaald en of de achterstand (deels) is ingelopen.

Volgens de kantonrechter is de huurachterstand ernstig genoeg om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurachterstand in de dagvaarding was ruim vijf maanden. De huurder heeft na de dagvaarding de lopende huur betaald en drie keer € 20. De huurachterstand is daarom wel ingelopen, maar slechts met € 60. Ook is het niet de eerste keer dat er een huurachterstand is ontstaan of dat de huur te laat wordt betaald. De kantonrechter ontbindt dan ook de huurovereenkomst en veroordeelt de huurder de woning te ontruimen. Ook de vordering tot betaling van een gebruikersvergoeding na het einde van de huurovereenkomst wordt toegewezen, met dien verstande dat die wordt toegewezen tot en met de dag dat de woning wordt ontruimd.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de gemachtigde namens de verhuurder nog toegezegd dat de verhuurder niet zal overgaan tot het ontruimen van de woning zolang de lopende huur wordt betaald en er via de schuldhulpverlening een betalingsregeling wordt afgesproken die wordt nagekomen.

Rechtbank Rotterdam 15 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:12059

Dit bericht is geschreven door Irwin Dankoor voor het huurrecht tijdschrift ‘Opmaat huurrecht +’ van Sdu en daar eerder gepubliceerd op 12 januari 2024.