De kantonrechter is van oordeel dat de huurder zich niet heeft gedragen als een goed huurder door een laadkabel van het gehuurde naar de openbare weg aan te brengen, om zijn elektrische auto mee op te laden. De kantonrechter veroordeelt de huurder tot verwijdering van de laadkabel binnen drie dagen na betekening van het vonnis en machtigt de verhuurder dit zo nodig zelf te doen. De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst en veroordeelt huurder het gehuurde te ontruimen voorwaardelijk, voor het geval de huurder niet binnen de gestelde termijn zelf tot verwijdering van de laadkabel overgaat.

De feiten

Gedaagde (huurder) huurt sinds 23 november 2006 van eiseres (verhuurder) een woning (het gehuurde). Eiseres heeft gedaagde vanaf 8 juni 2021 meerdere malen, ook via haar gemachtigde, gesommeerd de door gedaagde aangebrachte laadkabel die vanuit het gehuurde via het balkon en de tuin van de onderburen en over de stoep naar de straat loopt, per direct te verwijderen. Gedaagde heeft de laadkabel echter niet verwijderd.

Eiseres vordert kort gezegd dat gedaagde wordt veroordeeld de litigieuze kabel integraal te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 200 per dag. Eiseres vordert voorts voorwaardelijk, voor zover gedaagde niet voldoet aan het vorengaande en er een bedrag van € 2.000 aan dwangsommen is verbeurd, eiseres te machtigen de laadkabel te verwijderen en om zich daarbij toegang tot het gehuurde te verschaffen, indien zulks noodzakelijk is. Daarnaast vordert eiseres voorwaardelijk, na het intreden van voornoemde voorwaarde, dat de huurovereenkomst met gedaagde wordt ontbonden en gedaagde wordt veroordeeld het gehuurde te ontruimen, binnen drie dagen nadat het vonnis opnieuw is betekend na het intreden van de voorwaarde.

Juridisch kader

Onderbouwing vordering

Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst en de wet, door zich niet als goed huurder te gedragen. De laadkabel is gevaarzettend, beperkt het huurgenot van andere huurders van eiseres, leidt tot overlast, ontsiert het complex en is onrechtmatig door gedaagde aangebracht.

Gedaagde concludeert tot afwijzing van de vorderingen. Volgens gedaagde houdt hij zich aan de gemaakte afspraken met eiseres, heeft hij voldoende maatregelen genomen ter waarborging van een veilige situatie en is er geen sprake van overlast voor omwonenden.

Oordeel kantonrechter

Niet goed huurderschap

De kantonrechter geeft aan dat vaststaat dat gedaagde de laadkabel in de regenpijp heeft weggewerkt, heeft ingegraven in de tuin van de onderburen en dat hij de laadkabel open en bloot laat liggen op de openbare weg als hij zijn auto oplaadt. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde zich daardoor niet heeft gedragen als een goed huurder in de zin van art. 7:213 BW. Gedaagde heeft namelijk een gevaarzettende situatie in stand gelaten en in strijd gehandeld met de huurovereenkomst.

Gedragsaanwijzing

De kantonrechter geeft aan dat met de vordering tot verwijdering van de laadkabel eiseres alsnog nakoming van de huurovereenkomst vordert. Daarmee wordt gedaagde een laatste kans gegund. De vordering is dan ook toewijsbaar volgens de kantonrechter. In het feit dat gedaagde tot nu toe weigerachtig is geweest de laadkabel te verwijderen ziet de kantonrechter aanleiding om de gevorderde dwangsommen toe te wijzen, gemaximeerd tot een bedrag van € 6.000. Ook machtigt de kantonrechter eiseres de laadkabel zelf te verwijderen, in het geval gedaagde de laadkabel niet binnen de gestelde termijn verwijdert en € 2.000 aan dwangsommen zijn verbeurd.

(Voorwaardelijke) ontbinding en ontruiming gehuurde

Naar het oordeel van de kantonrechter is de tekortkoming van gedaagde zodanig ernstig dat de gestelde en onderbouwde gevaarzetting van het gebruik van de laadkabel de voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De kantonrechter betrekt daarbij dat eiseres als verhuurder gehouden is de omwonenden van gedaagde een veilig woongenot te verschaffen. De ontbinding is daarbij volgens de kantonrechter proportioneel aangezien gedaagde wederom eerst nog de kans krijgt om de laadkabel te verwijderen en verwijdert te houden, waardoor hij ontbinding kan voorkomen. De voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst en de voorwaardelijke ontruiming van het gehuurde worden toegewezen. Gedaagde wordt ten slotte in de proceskosten veroordeeld.

Rechtbank Gelderland 21 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5422

Dit bericht is geschreven door Irwin Dankoor voor het huurrecht tijdschrift ‘Opmaat huurrecht +’ van Sdu en daar eerder gepubliceerd op 14 oktober 2022.