Om werkgevers in de coronacrisis tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, heeft de Minister voor sociale zaken en werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Op grond van de NOW kunnen werkgevers een subsidie krijgen waarmee ze de loonkosten kunnen blijven doorbetalen. De NOW gold voor de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. De Minister heeft de NOW nu verlengd; de zogenaamde Tweede tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). Werkgevers kunnen op grond van de NOW 2.0 een subsidie krijgen voor de loonsom voor de maanden juni 2020 tot en met september 2020. In deze blog ga ik op hoofdlijnen in op de (nieuwe) voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0.

Voorwaarden

Net zoals bij de NOW, geldt voor de NOW 2.0 dat er sprake moet zijn van een (acute) terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een aaneengesloten periode van vier maanden (in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020). De werkgever heeft de keuze tussen de omzet van juni tot en met september, juli tot en met oktober of augustus tot en met november. Als de werkgever echter een subsidie is verleend op grond van de NOW, sluit de omzetperiode aan op de omzetperiode van de NOW, tenzij de werkgever de subsidieaanvraag voor de NOW intrekt.

Hoogte subsidie

De hoofdregel is dat de omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet (omzet in 2019, gedeeld door drie) en de omzet in de periode van vier maanden. Is het verschil tenminste 20%, dan komt de werkgever in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt verleend over de loonsom in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Net zoals in de NOW wordt er een voorschot van 80% van het subsidiebedrag verstrekt aan de werkgever. Het voorschot wordt betaald in ten hoogste twee termijnen. De loonsom van de maand maart 2020 vormt de basis voor de berekening van de subsidiehoogte en het voorschot.

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet wel aan een aantal (nieuwe) verplichtingen voldoen:

  • de loonsom moet zoveel mogelijk gelijk worden gehouden;
  • de werkgever verzoekt geen toestemming voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen, gedurende het tijdvak waarover de subsidie is verleend;
  • de subsidie moet worden aangewend om de loonkosten te betalen;
  • de werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing en;
  • de werkgever mag over 2020 geen dividenden of bonussen uitkeren.

Als de werkgever wel overgaat tot een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is er, in tegenstelling tot de NOW, niet langer sprake van een correctie van 150% (boete) van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd tijdens de subsidieperiode. Dit percentage wordt in de NOW 2.0 teruggebracht naar 100%.

Collectief ontslag

Ook nieuw in de NOW 2.0 is dat het subsidiebedrag met 5% wordt verlaagd indien de werkgever wil overgaan tot collectief ontslag (20 werknemers of meer), tenzij de werkgever overeenstemming bereikt met de vakbonden (of de Stichting van de Arbeid) over de noodzaak van het collectief ontslag.

Aanvraag subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Het UWV besluit binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidieverlening. Het UWV streeft er echter naar om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. Als een werkgever zich niet houdt aan de regels van de NOW 2.0, kan de subsidie worden ingetrokken.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl)