Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Een werkgever zal zeker nu, in een tijd waarin het coronavirus om zich...
Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

(On)rechtmatige uitlatingen in de media

De vraag of een publicatie onrechtmatig is, hangt af van twee min of meer gelijkwaardige rechten. Enerzijds het recht op uitingsvrijheid en anderzijds het recht op bescherming van eer en goede naam/bescherming van de persoonlijke levensfeer.  Het beeld wat in de...