Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Een werkgever zal zeker nu, in een tijd waarin het coronavirus om zich heen slaat, zoveel mogelijk willen voorkomen dat een besmette werknemer op de werkvloer ander personeel besmet. Bij veel (voorzorgs)maatregelen die de werkgever neemt, speelt de privacy van werknemers een rol. Van belang is dat een werkgever op grond van de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming: de AVG) vaak geen gegevens over iemands gezondheid mag verwerken. In dit blog ga ik hier, in combinatie met het coronavirus, nader op in.

Medische gegevens verwerken

Een werkgever mag op grond van de AVG niet zomaar medische gegevens van personeel verwerken. Medische gegevens zijn gegevens die enkel door de arbodienst of bedrijfsarts mogen worden gevraagd en verwerkt. Het is daarom niet toegestaan om informatie over de aard en oorzaak van iemands ziekmelding te registreren. De reden van de ziekmelding bijhouden mag dus niet. Een werkgever mag bij ziekte alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor de werkgever om te weten. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe het nu verder moet met de werkzaamheden van de werknemer. Of informatie om te beoordelen of de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen. De Autoriteit Persoonsgegevens benoemt op haar website[1] zelf ook nog een aantal vragen die de werkgever mag stellen aan de zieke werknemer:

  • het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres;
  • hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren;
  • wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn;
  • of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Maar de werkgever mag niet vragen of het verzuim werk gerelateerd is;
  • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval;
  • of de werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. De werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij valt.

Coronavirus en maatregelen

Omdat de werkgever dus geen medische gegevens van zijn personeel mag verwerken, mag de werkgever zijn werknemers niet vragen naar hun gezondheid (of ze corona hebben bijvoorbeeld). Het staat een werknemer natuurlijk wel vrij dit uit eigen beweging te melden aan de werkgever. Een werkgever mag ook geen (corona)test afnemen ter controle. De werkgever kan wel een (bedrijfs)arts vragen een test te laten afnemen. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat als een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen heeft, de werkgever deze werknemer – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis – wel naar huis mag sturen.

Melding aan GGD

Als een arts vermoedt dat een werknemer het coronavirus heeft, zal de arts met spoed contact opnemen met de regionale GGD. Als er door de contacten van een werknemer kans is op besmetting op de werkplek, treedt het protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen. De GGD kan dan in overleg met de werkgever maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl).


[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer#wat-mag-ik-niet-vragen-en-registreren-als-mijn-werknemer-zich-ziek-meldt-7459