Algemene voorwaarden Dankoor Advocatuur

 1. Dankoor Advocatuur te Arnhem is de handelsnaam van de eenmanszaak van de heer mr. I.J.M. Dankoor te Arnhem. Dankoor Advocatuur staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77654587.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Dankoor Advocatuur in opdracht van derden uitvoert, waaronder ook vervolg-, gewijzigde- of aanvullende opdrachten.
 3. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever (degene met wie Dankoor Advocatuur een overeenkomst aangaat) Dankoor Advocatuur een honorarium verschuldigd volgens de bij haar gebruikelijke tarieven, vermeerderd met omzetbelasting en eventueel verschotten. Tenzij anders overeengekomen zal dat honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door Dankoor Advocatuur jaarlijks vast te stellen uurtarieven. Door Dankoor Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). De werkzaamheden zullen in principe maandelijks, in elk geval periodiek, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Dankoor Advocatuur is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dankoor Advocatuur is gerechtigd haar (uur)tarieven en eventuele opslagen periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits die opdrachten minimaal drie maanden voor de aanpassing met Dankoor Advocatuur gesloten zijn.
 4. Indien een opdrachtgever de declaraties van Dankoor Advocatuur niet tijdig betaalt , is de opdrachtgever direct en van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd (of de wettelijke rente voor zover de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Dankoor Advocatuur is alsdan gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op (minimaal) 15% van de hoofdsom, voor zover de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien een opdrachtgever de declaratie van Dankoor Advocatuur niet tijdig betaalt, is Dankoor Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, verjaart iedere vordering jegens Dankoor Advocatuur in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. De aansprakelijkheid van Dankoor Advocatuur is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dankoor Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Dankoor Advocatuur komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Dankoor Advocatuur aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000,-.
 7. Dankoor Advocatuur is gerechtigd om bij de uitvoering van al haar opdrachten, indien nodig, derden in te schakelen. Dankoor Advocatuur is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren, mede namens opdrachtgevers van Dankoor Advocatuur te aanvaarden. Dankoor Advocatuur is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Dankoor Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door haar in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Dankoor Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever. Deze vrijwaringsplicht geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dankoor Advocatuur.
 9. Tot vijf jaren na sluiting van een dossier kunnen door opdrachtgever kopieën van stukken uit dat dossier bij Dankoor Advocatuur worden opgevraagd. De aan het lichten van het dossier uit het archief en het maken van kopieën verbonden kosten worden eventueel aan opdrachtgever doorberekend.
 10. Dankoor Advocatuur is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Dankoor Advocatuur zal een wijziging zo spoedig als mogelijk op haar website publiceren. Dankoor Advocatuur adviseert de opdrachtgever regelmatig de website van Dankoor Advocatuur te raadplegen voor de meest recente versie van de algemene voorwaarden.
 11. Dankoor Advocatuur kan, in het kader van de opdracht, persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens verwerkt Dankoor Advocatuur overeenkomstig de op dat moment geldende privacyverklaring van Dankoor Advocatuur, die te raadplegen is via https://dankooradvocatuur.nl/privacyverklaring/.
 12. Indien u een klacht heeft over de dienstenverlening van Dankoor Advocatuur, kunt u deze klacht indienen via info@dankooradvocatuur.nl. Wij zullen uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling nemen. Mocht uw klacht naar uw mening niet bevredigend zijn opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen en indienen bij de deken van de (plaatselijke) Orde van Advocaten Gelderland. Op de website van de Orde van Advocaten Gelderland staat beschreven hoe de deken de klacht behandelt: https://www.advocatenorde-gelderland.nl/2700/problemen-met-een-advocaat.html.
 13. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Dankoor Advocatuur aangaat, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is, zich hier binnen een maand nadat Dankoor Advocatuur zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.

Versie 30 mei 2022